Kontakt og kontrakt

kontraktFor kontakt, påmelding og spørsmål:
Benytt kontaktskjema nedenfor.

Sikkerhetskode:
security code
Vennligst oppgi sikkerhetskoden:

Submit

 

 

Kontrakt

Oppstart
Det er semesterbetaling hos Vocaelis, men det er likevel mulig å søke opptak som elev etter semesterstart. Søknadene registreres fortløpende og søkere settes på en eventuell venteliste. Det tas opp elever fra denne ventelisten dersom det blir ledige plasser. Prisen vil da bli korrigert ut fra hvor mange uker det er siden semesterstart .

Skoleåret
Vocaelis har semesteravgift . Hvert semester består av 16 undervisningsuker og vi følger Levanger Kommunes skolerute med tanke på ferie- og helligdager. På helligdager og offentlige høytidsdager gis det ingen undervisning. Ved oppstart vil elever og foreldre bli kontaktet minimum 2 uker før semesterstart for å avtale tidspunkt for semesterets undervisning. Siste uke før sommer og jul vil bli brukt til avslutningskonsert, så denne uken vil det derfor ikke bli normal undervisning.

Undervisningsmateriell
Undervisningsmateriellet vil stort sett være medregnet i kursprisen. Ønsker eleven noe spesielt materiell i forbindelse med undervisningen plikter eleven å fremskaffe dette selv. Noe utstyr (perm, liten notatbok , blyant o.l) vil eleven selv stå ansvarlig for å fremskaffe. Det er viktig å holde god orden på undervisningsmateriellet da dette er et viktig hjelpemiddel i undervisningen.

Kontakt med foresatte
Vocaelis har ansvar for kontakt med foresatte/heimen dersom elev er under 18 år. Foreldre/foresatte har krav på en tilbakemelding fra lærer i løpet av semesteret. Tilbakemeldingen vil foregå i form av en samtale eller skriftlig tilbakemelding.
Bindingstid
Kontrakten blir gjeldende når eleven tar imot plassen ved å signere svarbrevet. Avtalen kan ikke sies opp midt i et semester.

Frister for inn- og utmelding.
Søknad om opptak registeres gjennom hele året.
Varsel om utmelding må skje skriftlig innen 1.juni for høstsemesteret og 1.desember for vårsemesteret. Vanlig brev eller epost godtas. Eleven beholder sin undervisningsplass hos Vocaelis inntil skriftlig utmelding mottas. Dersom eleven ikke er utmeldt innen overnevnte frister, vil eleven fortsatt være registert og semesteravgift må betales for det kommende/inneværende semesteret.
Hvis eleven ønsker å skifte til en annen kurstype før kommende semester, kan det søkes om det. Her gjelder samme frister som for utmeldelse.

Permisjon
Vocaelis innvilger ikke permisjon. Dersom man ønsker en pause midt i semesteret må man likevel betale for hele semesteret. Unntak er ved sykdom som varer over 1 måned. Ved sykefravær over 1 måned kan man velge å avslutte undervisningen midt i semesteret uten noen form for oppsigelsesfrist. Vocaelis må i dette tilfellet ha kopi av legeattest for at dette skal gjelde.

Tap av elevplass
Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved Vocaelis.

Share Button